Davant qualsevol litigi existeix la possibilitat d’interposar un plet en la via jurisdiccional civil. Algunes de les matèries més susceptibles de litigi que el Despatx està especialitzat són:

 • Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual
 • Accidents de Circulació: indemnitzacions i danys.
 • Reclamacions en matèria de Propietat Horitzontal
 • Desnonaments. Arrendaments i Execucions Hipotecàries
 • Reclamacions de quantitat (impagaments de factures, impagaments de pagaré, devolucions, indemnitzacions, etc.)

Davant les crisis matrimonials i altres qüestions d’índole familiar, el Despatx ofereix un servei legal que pugui resoldre d’una manera equilibrada el conflicte. Algunes matèries són:

 • Separacions i Divorcis
 • Relacions paternofilials: Guarda i custòdia de menors
 • Parelles de fet
 • Filiacions
 • Incapacitacions
 • Paternitat
 • Declaració d’hereus “ab intestato”
 • Reconeixement de drets hereditaris
 • Judicis de testamentaria
 • Manifestacions d’herència
 • Liquidació de bens hereditaris