Contra qualsevol acte o resolució de les Administracions Públiques que no sigui de concorde als interessos dels nostres clients, els nostres advocats actuen davant qualsevol òrgan administratiu o judicial.

 • Administració de Finques
 • Comunitat de Propietaris (reclamació de morosos, reclamacions per defectes constructius, contractes comunitaris, etc..)
 • Contractes d’Arrendament: Urbans, Rústics, Civils
 • Contractes d’Execució d’Obra.
 • Demandes judicials contra agents de l’edificació (promotora, constructora, arquitectes) per danys constructius.
 • Infraccions urbanístiques
 • Execució de plans urbanístics
 • Constitució i assessorament a Juntes de Compensació.
 • Formulació i gestió de planejament
 • Assessorament legal en requalificacions del sòl
 • Llicencies Urbanístiques i autoritzacions
 • Assessorament sobre aprofitament urbanístic
 • Contractes d’arrendaments rústics
 • Desnonaments rústics (respecte any agrícola)
 • Sol·licituds de PAC
 • Reclamacions contra companyies asseguradores
 • Assessorament, gestió i defensa jurídica a Comunitats de Regants.
 • Reclamacions a Comunitats de Regants.

L’ús de les noves tecnologies (internet, mòbils, etc..) ha provocat la creació d’una nova normativa capaç de regular aquesta nova situació. La firma ha adquirit una ràpida experiència i metodologia adaptada a la normativa vigent i evitar així possibles sancions i danys en l’ús incorrecte de les noves tecnologies.

 • Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Delictes informàtics
 • Auditories informàtic – jurídiques
 • Contractes Informàtics
 • Representació davant els tribunals per qüestions derivades de la relació de treball (acomiadament improcedent, acomiadament nul, sancions, vacances, …)
 • Relació empresa-treballadors (ERE’s, altes, baixes, contractes, nòmines…)
 • Prestacions a la seguretat social (invalidesa, pensions…)
 • Representació davant la Inspecció de treball

Recursos governatius i jurisdiccionals davant qualsevol òrgan administratiu, jutjats i tribunals i en tots els procediments de l’ordre contenciós-administratiu.

 • Recursos governatius i jurisdiccionals
 • Llicències
 • Concessions