Els serveis que JAUME J. MOLL ADVOCATS ofereix en aquest àrea abasten totes les possibles situacions relacionades amb el dret mercantil i societari, que van des de la preparació i desenvolupament de totes les possibles actuacions necessàries en l’empresa fins a la transformació, fusió, escissió, dissolució o liquidació de la mateixa.

És evident que les empreses precisen d’un professional que les ajudi a identificar i evitar els riscos inherents al negoci empresarial, per això, en el nostre despatx destaquem com a experts en tots els nivells de l’empresa, des de la seva organització fins a la seguretat dels seus serveis o productes. En aquest sentit, oferim serveis de diagnòstic de seguretat, plans de gestió d’emergències, seguretat patrimonial i de la informació.

Així mateix assessorem i recolzem als nostres clients en la preparació i negociació de contractes de tot tipus, tant en el marc del mercat nacional com del mercat internacional, ocupant-nos de realitzar revisions de la situació jurídica de les empreses amb l’objectiu de verificar que tant en la seva organització com en la seva actuació la situació de l’empresa és la correcta.

Per això, atès que l’incompliment de la normativa general pot implicar responsabilitats de tot tipus (patrimonials, administratives, etc.), tant per a l’empresa com per als seus administradors (incloses accions penals a la vista dels anomenats delictes societaris recollits en el nou Codi Penal), esdevé necessari que el personal tingui un coneixement detallat i sigui conscient del grau de compliment de la normativa jurídica de qualsevol classe que afecti a la seva empresa i, si escau, pugui avaluar les possibles conseqüències adverses.

L’equip de professionals de JJ ADVOCATS, procedirà a examinar les situacions jurídiques existents en cada cas, donant el tracte adequat a cadascuna de les situacions, oferint sempre una via de diàleg oberta, directa i personalitzada amb l’empresa. Des del principi, l’empresa sabrà què expert està dirigint el seu assumpte.

Alguns dels litigis que freqüentment poden sorgir i que la firma està especialitzada són:

 • Drets i obligacions dels socis i administradors (normativa Llei de Societats de Capital – S.A i S.L)
 • Reclamacions de Responsabilitat d’Administradors.
 • Impugnacions d’acords socials
 • Concurs de creditors (suspensions de pagaments i fallides)
 • Conflictes laborals (contractacions, acomiadaments, …)
 • Contractes mercantils

Igualment ofereix un tractament especialitzat en la defensa del dret de crèdit:

 • El recobrament especialitzat de crèdits davant qualsevol jurisdicció.
 • Les accions societàries de responsabilitat contra els òrgans d’administració social en qualsevol de les seves modalitats.
 • La sol·licitud de declaració de concurs necessari per evitar la perpetuació de situacions d’insolvència.
 • L’acció penal com a últim recurs per a la lluita contra la morositat en els casos en els quals la responsabilitat patrimonial no abast (delictes de defraudacions, delictes d’insolvència punible com l’alçament de béns, en totes les seves variants, delictes societaris, etc.)

Existeixen altres societats, que si ben no tenen la consideració de mercantils, el seu funcionament és afí i proposem englobar dins de l’àrea mercantil, entre d’altres:

 • Fundacions
 • Associacions
 • Societats Agràries de Transformació
 • Societats Civils

JAUME J MOLL GARCIA, des del seu ple coneixement del Dret concursal i sobre la base de la seva experiència com a Administrador Concursal i Mediador Concursal proporciona un assessorament específic i global per a la reestructuració en casos d’insolvència:

 • Acords de refinançament.
 • Acords de refinançament de passiu financer.
 • Acords Extrajudicials de Pagaments.
 • Altres acords Extrajudicials: condonació de tots els teus deutes i experts en llei de segona oportunitat.
 • Reclamació extrajudicial i judicial contra clàusules abusives: sòl, interessos moratoris, venciment anticipat, despeses de formalització d’hipoteca, etc.). Defensa tant a particulars com a empreses.
 • Reclamacions judicials per participacions preferents, deute subordinat, swaps..
 • Reclamacions judicials per falsedat en la comercialització d’Accions (BANKIA, BANCO POPULAR, etc..)
 • Accions legals contra productes financers tòxics.
 • Defensa en execucions hipotecàries
 • Nul·litat del IRPH de préstec hipotecari.