Inici / Totes les entrades / Privacitat

Privacitat

Política de privacitat i tractament de dades

1.Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JJ MOLL ADVOCATS comunica als usuaris que les dades facilitades a través de la pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts, tenen la consideració de dades de caràcter personal, i seran incorporats a fitxers la responsabilitat dels quals correspon a JJ MOLL ADVOCATS, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició.

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades conforme a la legislació vigent i normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, i pertinència de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privadesa.

2. Dades facilitades per tercers.

En cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. JJ MOLL ADVOCATS s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

3. Dades de menors

No està autoritzat a facilitar dades de persones menors de catorze anys d’edat a través d’aquest Lloc web. JJ MOLL ADVOCATS s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

4. Comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, exceptuant el que està disposat per l’article 21.2 d’aquesta mateixa Llei, en la redacció donada per la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

5. Mesures de seguretat.

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

6. Deure secret.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure secret dels empleats de JJ MOLL ADVOCATS i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

7. Drets dels afectats.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça postal o electrònica: JJ MOLL ADVOCATS. Carrer del Canyeret 21, 1-1, 25007, Lleida
jmoll @ advocatslleida.com

8. “Cookies”

Aquest Lloc web utilitza “cookies”. Les “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferim als Usuaris. Les “cookies” d’aquesta Web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal.

Si no està d’acord, vam pregar ens ho facin saber mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada en el punt anterior.

9. Responsabilitat

JJ MOLL ADVOCATS no serà responsable de:

– Les interrupcions de disponibilitat de la informació motivada per desconnexió de la xarxa Internet, avaries a la xarxa, o causes de força major o no controlables per JJ MOLL ADVOCATS.

– De les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web dut a terme pels usuaris, inclosos els enllaços a Facebook, Twitter, Skype o altres xarxes socials i mitjans de comunicació, si els hi hagués.

– De la veracitat o autenticitat de les dades subministrades per l’usuari. JJ MOLL ADVOCATS no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de dades falses o incorrectes.

  • Install social plugin that has it's own SHORTCODE and add it to Theme Options - Socials - 'Login via Social network' field. We recommend: Wordpress Social Login
Minimum 6 characters